அகர உயிர் மெய்

தமிழ் எழுத்துக்களின் உயிரான  உயிர் எழுத்துக்களும், மெய்யான மெய் எழுத்துக்களும் ஒன்று சேர்ந்து மனிதன் எல்லா ஒலிகளுக்கும்  உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் என்ற பெயரால்  வரிவடிவம் கொடுக்கின்றன. அதில் முதலில் வருவது அகர உயிர் மெய்.

உயிர் எழுத்து “அ” மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டோடு கலந்தால் ஏற்படும் வரி வடிவ மாற்றத்தையும் ஒலி மாற்றத்தையும் இங்குப் பார்க்கலாம்.

க்+அ=க

மெய்யெழுத்து”க்”ன் ஒலியோடு உயிரெழுத்தின் ஒலி “அ”   இணையும் போது எழும்பும் “க்”ஒலிவடிவம் “க” என்ற எழுத்தாக வரிவடிவம் பெறுகிறது.இது போல பதினெட்டு மெய் எழுத்துக்களோடும் அகரம் கலக்கிறது.
இந்த அகர உயிர்மெய் எழுத்துக்கள்  ஒரு மாத்திரை அளவைக் கொண்டு ஒலிக்கும் குறில்களாகும்.

 அகர உயிர்மெய்

The Tamil vowels, the life of the language, and the consonants that give structure to the language mix together to make all the sounds that is humanly possible. We will see what happens the vowel அ interacts with the eighteen consonants

எப்படி மாறுகிறது?

How do they change?

இந்த வரிவடிவத்தில் ஒவ்வோரு மெய் எழுத்தும் அதன் தலையின் மேலுள்ள புள்ளியை இழக்கிறது.
The consonants when writing in this form loose their dot on top of their head.
say the vowel அ as “ah” like in the word “about”.

க்+அ= க

ik+a=ka

The sound ik(க்) mingles with a(அ) makes the sound ka(க).Like wise the vowel அ interacts with all the consonants. They have a one second duration to sound out the letter.

 1. க்+அ= க ik+a=ka
 2. ங்+அ= ங ing+a=nga
 3. ச்+அ= ச ich+a=cha
 4. ஞ்+அ= ஞ inj+a=nja
 5. ட்+அ= ட it+a=ta
 6. ண்+அ= ண iNn+a-Nna
 7. த்+அ= த ith+a=tha
 8. ந்+அ= ந inth+a=Na
 9. ப்+அ= ப ip+a=pa
 10. ம்+அ= ம im+a=ma
 11. ய்+அ= ய iy+a=ya
 12. ர்+அ= ர ir+a=ra
 13. ல்+அ= ல il+a=la
 14. வ்+அ= வ iv+a=va
 15. ழ்+அ= ழ izh+a=zha
 16. ள்+அ= ள iLl+a=ILa
 17. ற்+அ= ற irr+a=rra
 18. ன்+அ= ன in+a=na