ஆகார உயிர்மெய்

உயிர் எழுத்தின் இரண்டாம் எழுத்தான “ஆ” மெய் எழுத்துக்களோடு கலக்கும் போது அடுத்தப் பதினெட்டு உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் உருவாகின்றன. அவை அனைத்தும் இரண்டு மாத்திரை அளவுள்ள நெடிலாக ஒலிக்கின்றன.
 ஆகார உயிர்மெய்

The Second vowel ஆ mix with the eighteen consonants w the next uyirmey letters of the Tamil language is created. These letters have the long sound duration of two seconds.

எப்படி மாறுகிறது?

How do the letters change?

மெய் எழுத்துக்கள் தங்கள் புள்ளியை இழப்பதோடு ஒவ்வோரு எழுத்துக்கும் பின்னால் துணைக்கால் என்ற குறியீடு சேருகிறது.

ஆகார உயிர்மெய்க் குறியீடு
A symbol called supporting leg is attached the consonants with out dots on their head.

இதில் ஒவ்வோரு மெய் எழுததுக்களும் வடிவம் மாறுவதோடு அவற்றின் ஒலியும் நீண்டு ஒலிக்கிறது நீண்ட ஒலிப்பததைக் குறிக்கும் வகையில் துணைக்கால் குறியீடு ஒவ்வோரு எழுததின் பின் வருகிறது.
The vowel ஆ pronounced as “aa” like in the word paw.

All the consonants have changed their sounds as well as shape. A symbol called supporting leg is following each letter. It is important to note that the consonants lost their dot on top of their head.

 1. க்+ஆ= கா ik+aa=kaa
 2. ங்+ஆ= ஙா ing+aa=ngaa
 3. ச்+ஆ= சா ich+aa=chaa
 4. ஞ்+ஆ= ஞா inj+aa=njaa
 5. ட்+ஆ= டா it+aa=taa
 6. ண்+ஆ= ணா INn+aa=NNaa
 7. த்+ஆ= தா ith+aa=thaa
 8. ந்+ஆ= நா inth+aa=naa
 9. ப்+ஆ= பா ip+aa=paa
 10. ம்+ஆ= மா im+aa=maa
 11. ய்+ஆ= யா iy+aa=yaa
 12. ர்+ஆ= ரா    ir+aa=raa
 13. ல்+ஆ= லா   il+aa=aa
 14. வ்+ஆ= வா  iv+aa=vaa
 15. ழ்+ஆ= ழா   izhl+aa=izhlaa
 16. ள்+ஆ= ளா  ILl+aa=LLaa
 17. ற்+ஆ= றா   iRR+aa=RRaa
 18. ன்+ஆ= னா  in+aa=naa