இகார உயிர்மெய்

உயிர் எழுத்து “இ”மெய் எழுத்துக்களோடு இணையும் போது அவை “இ”யின் ஒலியைப் பெற்று குறிலாக ஒலிக்கும்.

உயிர்மெய்3
The vowel “இ” joins the consonants they have shorter duration of one second

எப்படி மாறும்?

How do they change?

மெய் எழுத்துக்களோடு கொக்கி என்ற குறியீடு சேரும்.
இகார உயிர்மெய்
The vowel “இ” joins the consonants they loose their dot on the head but get a symbol called hook on top of them. They have shorter duration of one second.

The vowel “இ”  is pronounced as  in ea in ea t

 1. க்+இ= கி   ik+ea=ki  ki as in kit
 2. ங்+இ= ஙி  ing+ea=ngi
 3. ச்+இ= சி   ich+ea=chi  chi as in chip
 4. ஞ்+இ= ஞிinj+ea=nji
 5. ட்+இ= டி it+ea=ti  ti as in tip
 6. ண்+இ= ணி iNn+ea+Nni  Nni as in knee
 7. த்+இ= தி ith+ea=thi thi as in thin
 8. ந்+இ= நி inth+ea=Ni  Ni as in Nibble
 9. ப்+இ= பி ip+ea= pi  pi as in pin
 10. ம்+இ= மி im+ea=mi mi as in mint
 11. ய்+இ= யி iy+ea=yi
 12. ர்+இ= ரி ir+ea=ri ri as in rim
 13. ல்+இ= லி il+ea=li li as in lid
 14. வ்+இ= வி iv+ea=vi vi as in win
 15. ழ்+இ= ழி izhl+ea=zhli
 16. ள்+இ= ளி ILl+ea=ILli
 17. ற்+இ= றி irr+ea rri rri as in brick
 18. ன்+இ= னி in+ea=ni ni as in nib