ஈகார உயிர்மெய்

உயிர் எழுத்துக்களின் நான்காவது எழுத்து “ஈ” பதினெட்டு மெய் எழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் எழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஈ”யின் ஒலியைத் தழுவி வரும் இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இரண்டு மாத்திரைக் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடிலாக மாறுகின்றன.
 ஈகார உயிர்மெய்

The fourth Tamil vowel “ஈ”(ee) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel”ஈ”(ee) and have a longer sound duration of two seconds.

எப்படி மாறுகிறது?

மெய் எழுத்தின் தலை மேல் சுழிக்கொக்கி என்ற குறியீடு சேரும். இநத சுழிக்கொக்கி நீண்ட ஒலியைக் குறிக்கும்.

ஈகாரக் குறியீடு
The forth vowel “ஈ”(ee) merges with the consonants to make the eighteen uyirmey letters.
The consonants will have a
symbol called curled hook on their head instead of a dot.

 1. க்+ஈ= கீ   ik+ee=kee  kee as in keep
 2. ங்+ஈ= ஙீ  ing+ee=ngee there
 3. ச்+ஈ= சீ   ich+ee=chee  chee as in cheap
 4. ஞ்+ஈ= ஞீ   inj+ee=njee
 5. ட்+ஈ= டீ    it+ee=tee   tee as in team
 6. ண்+ஈ= ணீ  iNn+ee+Nnee Nnee as in knead
 7. த்+ஈ= தீ   ith+ee=thee   thee as in theme
 8. ந்+ஈ= நீ   inth+ee=Nee  Nee as in Neem
 9. ப்+ஈ= பீ  ip+ee= pee   pee as in peel
 10. ம்+ஈ= மீ   im+ee=mee mee as in meet
 11. ய்+ஈ= யீ   iy+ee=yee   yee as in eel
 12. ர்+ஈ= ரீ   ir+ee=ree  ree as in reed
 13. ல்+ஈ= லீ   il+ee=lee  lee as in leap
 14. வ்+ஈ= வீ   iv+ea=vee vee as in weep
 15. ழ்+ஈ= ழீ   izhl+ee=zhli
 16. ள்+ஈ= ளீ   ILl+ee=ILlee
 17. ற்+ஈ= றீ   irr+ea rree   ree as in read
 18. ன்+ஈ= னீ   in+ea=nee nee as in need