உயிர் எழுத்து கையெழுத்துப் பயிற்சி Tamil Vowels – Hand writing

உயிர் எழுத்து கையெழுத்துப் பயிற்சி

Tamil Vowel Hand writing

தமிழை வாசிப்பது மட்டுமல்ல அதை எழுதியும் பழக வேண்டும்.
To retain Tamil one has to not only read but also learn to write Tamil letters.

 தமிழ் உயிர் கையெழுத்து
தமிழ் உயிர் எழுத்து 1-3

Tamilvowel.1pdf

தமிழ் உயிர் எழுத்து கையெழுத்த்ய்
தமிழ் உயிர் எழுத்து 4-6
தமி உயிர் எழுத்து 7-9
தமி உயிர் எழுத்து 7-9

Tamilvowel3-8pdf

தமிழ் உயிர் எழுத்து 9-12 கையெழுத்து
தமிழ் உயிர் எழுத்து 9-12

Tamil vowel9-12pdf