இதுவரை நாம் பார்த்த உயிர் மெய் எழுத்துக்களும் அவற்றின் ஆங்கில ஒலி அடையாளங்களுடன் முழு அட்டவணையாக இங்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றை நன்கு அறிந்து கொண்டபின் நாம் தமிழ் சொற்களை வாசிக்கக் முடியும். புது சொற்களை வாசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்த அட்டவணை மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

uyirmeyChart
Attached is a table of Uyirmiey chart of Tamil Letters . English pronunciation is also given in the table. Learning and recognizing these letters will help us read Tamil words. This also can be a reference when we learn new words.

Leave a Reply