உயிர் மெய் “க்” குடும்ப சொற்கள்

“க்” குடும்ப சொற்கள்

உயிர் எழுத்துகள் பன்னிரெண்டோடும் மெய் எழுத்து “க்” இணையும் போது உருவாகும் எழுத்துகளை நன்றாகத் தெரிந்து கொண்டு படிக்கும் வகையில் இங்கே சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இத்துடன் தரமிறக்கி கொள்ள வசதியாக ஆவணமும் இணைக்கப் பட்டுள்ளது. கொடுக்கப் பட்டுள்ள சொற்களுக்குக் கையெழுத்து பயிற்சிக்கும் இங்கு இடம் உண்டு

உயிர் மெய் uyirmey Tamil words
உயிர்மெய்

“க்” குடும்ப சொற்கள்

The twelve Tamil vowels interact with “க்” to create 18 Tamil uyirmey letters. to review these letters words are given below. There is a way to practice writing these words too. There is a easy download the pdf document too.

“க ” சொற்கள்

 • கல்
 • கல்வி
 • கண்
 • கண்ணாடி
 • கணக்கு

“க ” words

 • கல் -kal(stone)
 • கல்வி-kalvi(education)
 • கண்-kaNN(eye)
 • கண்ணாடி-kaNNNaadi(mirror)
 • கணக்கு-kaNakku(math)

“கா”சொற்கள்

 • காக்கை
 • காகிதம்
 • காட்சி
 • காட்டு
 • காடு

“கா”words

 • காக்கை-kaakkai(crow)
 • காகிதம்-kaagitham(paper)
 • காட்சி-kaatchi(appearance)
 • காட்டு-kaattu(show)
 • காடு-kaadu(forest)
 Tamil uyir mey ka words உயிர்மெய் சொற்கள் "க"
உயிர்மெய் சொற்கள் “க”
கா சொற்கள் kaa words
கா சொற்கள்

“கி”சொற்கள்

 • கிணறு
 • கிண்ணம்
 • கிராமம்
 • கிளி
 • கிளிஞ்சல்

Picture

“கி” words

 • கிணறு-kinaRRu(well)
 • கிண்ணம்-kiNNam(bowl)
 • கிராமம்-kiraamam(village)
 • கிளி-kiLLi(parrot)
 • கிளிஞ்சல்-kiLLnjal(sea shells)

“கீ”சொற்கள்

 • கீதம்
 • கீதை
 • கீர்த்தனை
 • கீரை
 • கீழே

“கீ” words

 • கீதம்-keetham(song)
 • கீதை-keethai(bhagavath geetha)
 • கீர்த்தனை-keerththanai(hymns)
 • கீரை-keerai(herbs)
 • கீழே-keezlay(sea shells)
கி சொற்கள் ki words
கி சொற்கள்
கீ சொற்கள்
கீ சொற்கள்

“கு”சொற்கள்

 • குட்டை
 • குடம்
 • குடி
 • குடை
 • குதிரை

“கு”words

 • குட்டை-kuttai(pond)
 • குடம்-kudam(pot)
 • குடி-kudi(drink)
 • குடை-kudai(umbrella)
 • குதிரை-kuthirai(horse)

“கூ”சொற்கள்

 • கூட்டம்
 • கூட்டல்
 • கூடாரம்
 • கூடு
 • கூர்மை

“கூ”words

 • கூட்டம்-koottam(crowd)
 • கூட்டல்-koottal(plus)
 • கூடாரம்-koodaaram(tent)
 • கூடு-koodu(nest)
 • கூர்மை-koormai(sharp)
கு சொற்கள்
கு சொற்கள்

உயிர்மெய் சொற்கள்8

“கெ”சொற்கள்

 • கெச்சை
 • கெடு
 • கெண்டி
 • கெண்டை
 • கெம்பு

“கெ”words

 • கெச்சை-kehchchai(anklet)
 • கெடு-kehdu(deadline)
 • கெண்டி-kehNndi(kettle)
 • கெண்டை-kehNndai(carp fish)
 • கெம்பு-kehmbu(ruby)

“கே” சொற்கள்

 • கேசம்
 • கேடயம்
 • கேணி
 • கேள்
 • கேள்வி

“கே” words

 • கேசம்-kehchchai(anklet)
 • கேடயம்-kehdu(deadline)
 • கேணி-kehNndi(kettle)
 • கேள்-kehNndai(carp fish)
 • கேள்வி-kehmbu(ruby)
கெ சொற்கள்
கெ சொற்கள்
கே சொற்கள்
கே சொற்கள்

“கை” சொற்கள்

 • கை
 • கைக்குட்டை
 • கையுறை
 • கையெழுத்து
 • கைவினை

“கை” words

 • கை-kai(hand)
 • கைக்குட்டை-kaikuttai(handkercheif)
 • கையுறை-kaiyuRRie(glove)
 • கையெழுத்து-kaiyezhluththu(hand writing)
 • கைவினை-kaivinai(hand craft)
கை சொற்கள்
கை சொற்கள்

“கொ” சொற்கள்

 • கொக்கு
 • கொசு
 • கொடு
 • கொட்டு
 • கொடி

“கொ” words

 • கொக்கு-kohkku(crane)
 • கொசு-kohsu(mosquito)
 • கொடு-kohdu(give)
 • கொட்டு-kohttu(pour)
 • கொடி-kohdi(flag)

“கோ” சொற்கள்

 • கோ
 • கோலம்
 • கோடரி
 • கோடு
 • கோடை

“கோ” words

 • கோ-kohh(king)
 • கோலம்-kohhlam(rice pattern)
 • கோடரி-kohhdari(axe)
 • கோடு-kohhdu(line)
 • கோடை-kohhdai(summer)
கொ சொற்கள்
கொ சொற்கள்
கோ சொற்கள்
கோ சொற்கள்

“கெள” சொற்கள்

 • கெளசிகம்
 • கெளதாரி
 • கெளரி
 • கெளவியம்
 • கெளளி

“கெள” words

 • கெளசிகம்-kowsigam(owl)
 • கெளதாரி-kowthaari(partridge)
 • கெளரி-gowri(Goddess)
 • கெளவியம்-kowviyam(products of cow)
 • கெளளி-kowLil(lizard)
கெள சொற்கள்
கெள சொற்கள்

உயிர்மெய் சொற்கள்