கையெழுத்து பயிற்சி – மெய் எழுத்துகள் Hand writing- Tamil consonants

கையெழுத்து பயிற்சி – மெய் எழுத்துகள்

தமிழ் மெய் எழுத்துகளையும் எழுதிப் பழகினால் ஒவ்வோரு எழுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் புரியும். அவற்றின் வரிசையும் நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

Hand writing- Tamil consonants

Tamil consonants hand writing practice is a great way to learn the differences between the letters. Also learning the order of the letters will be easy.

தமிழ் மெய் யெழுத்து கையெழுத்து
மெய் எழுத்து பயிற்சி
தமிழ் கையெழுத்து- மெய் எழுத்து
தமிழ் மெய் எழுத்து பயிற்சி
தமிழ் கையெழுத்து- மெய் எழுத்து
தமிழ் மெய் எழுத்து
தமிழ் கையெழுத்து- மெய் எழுத்து
தமிழ் மெய் எழுத்து
தமிழ் கையெழுத்து- மெய் எழுத்து
தமிழ் மெய் எழுத்து

தமிழ் கையெழுத்து- மெய் எழுத்து
தமிழ் மெய் எழுத்து

Handwriting practiceTamilConsonants