சித்திர சொற்கள் மறுபார்வை

சித்திர சொற்கள் மறுபார்வை

சொற்களை கண்டுபிடிக்கும் எளிமையான விளையாட்டு குழந்தைகளிடன் சூட்சும அறிவுக்கு ஒரு சவாலாகும். இந்த விளையாட்டின் போது அவர்களின் கவனம் சிதறாமல் விளையாடுவர்.
ஏற்கனவே அறிமுகமான அது, அங்கே, எங்கே, என்ன,பூ, பூனை, தீ, நாய் ஆகிய சொற்களை மீண்டும் மறுபார்வை செய்ய இந்த சின்ன விளையாட்டை பயன் படுத்தலாம். குழந்தைகள் தெரிந்த சொற்களை தேடும் போது தெரியாத பல எழுத்துகளையும் அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது.

தமிழ் சித்திர எழுத்துகள் Tamil sight words
புதிர்

Tamil sight words review

Playing the game of word search helps the curious mind of the children. They play the game. They focus on the game without any distraction. This game helps them review the words they already know. The words are அது, அங்கே, எங்கே, என்ன,பூ, பூனை, தீ, நாய். While they look for these words they may also try to learn the letters they are not familiar with.