சொற்களை அடையாளம் கண்டுபிடி

கீழ் உள்ள சொற்களின் எழுத்து வடிவத்தையும், பட வடிவத்தையும் உருவ வடிவத்தையும் ஒருமுறை மீள் பார்வை செய்தல் வேண்டும் அப்போது தான் அடுத்ததாக வெறும் வார்த்தைகளை பாரதியார் பாடலாக மாற்றி அமைக்க முடிந்ததன் அடிப்படை இலக்கணத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

எனவே இது ஒரு சிறு மீள் பார்வையாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ஓடுதல் – to run

விளையாடுதல் – to play

பாப்பா – baby or little one

நீ – you

ஓய்ந்திருத்தல் – rest or lounge

ஆகாது – not to become

கூடுதல் – to gather

வைதல் – to scold

Identify the words

This is lesson is another simple review of the words in their written and picture form. Understanding the meaning and able to identify the words is the first step in learning the grammar behind the words. The words Bharathi used turned ordinary words into a song. So This is a simple review.

ஓடுதல் – to run

விளையாடுதல் – to play

பாப்பா – baby or little one

நீ – you

ஓய்ந்திருத்தல் – rest or lounge

ஆகாது – not to become

கூடுதல் – to gather

வைதல் – to scold