தமிழ் பயிற்சி புத்தகம் Tamil work book

தமிழ் பயிற்சி புத்தகம்

தமிழ் எழுத்துகளை எழுதிப் பார்க்கவும் அடிப்படை சொற்களைப் படித்துத் தெரிந்து கொள்ளவும் உதவும் தமிழ் தொடக்கப் பயிற்சி புத்தகம் இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. இதில் உச்சரிப்பிற்கு உதவியாக ஆங்கிலத்திலும் உச்சரிப்பு கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

தமிழ் பயிற்சி புத்தகத்தை தரமிறக்க

தமிழ் பயிற்சி புத்தகம்
தமிழ் பயிற்சி புத்தகம்

Tamil Workbook_Page_02 Tamil Workbook_Page_03 Tamil Workbook_Page_04 Tamil Workbook_Page_05 Tamil Workbook_Page_06 Tamil Workbook_Page_07 Tamil Workbook_Page_08 Tamil Workbook_Page_09 Tamil Workbook_Page_10

Tamil work book

This Tamil work book will help to practice writing tamil vowels nad consonants. It will also act as guide to read elementary Tamil words. The pronunciation are given in English also

to download the Tamil Workbook