திணைகள்- பட அகராதி:

தமிழில் உள்ள திணைகளைப் பற்றிய விளக்கங்கள் ஏற்கனவே தெரிந்து இருந்தாலும் ஒரு பட அகரமுதலி திணைகளை மனதில் பதிய உதவி செய்யும். ஒருவர் பெயர்ச்சொல்லை சரியாக இலக்கணப்படி தமிழில் எழுத முடியும். ஏன் என்றால் ஒவ்வொரு திணைக்கும் ஏற்றபடி இலக்கண விதிகள் மாறும். அதனால் இந்தப் பட அகரமுதலி இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பட அகரமுதலிக்கான விளக்கமும் கீழே ஒரு சின்ன விளையாட்டாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உயர் திணை

உயர் திணை

அஃறிணை

அஃறிணை

Tamil noun classes – an interactive picture dictionary

The classification of Tamil nouns into upper class and inferior class. Though it is easy to understand the concept using a picture dictionary. Along with the printable pictures there is an interactive picture dictionary also.

[iframe_loader type=’iframe’ width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ src=’http://tamilanitham.com/wp-content/uploads/articulate_uploads/classes_of_Tamil_nouns_a_Picture_dictionary/story.html’]

 

 

Show notes

  • on a map
  • as thread
  • by knowledge type
  • by person
  • by date

Leave a Reply