மறுபார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும்

“ழ்” வார்த்தைகள்

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் “ஆஊ”
மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் “ழ்”

ழ்
தமிழ் எழுத்து ழ்

“ழ்” words

The vowels for review are “ஆஊ”
The consonant letter for review “ழ்”

சொற்கள்

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் முதலிலேயே வரும்.அவை ஒரு சொல்லின் நடுவிலோ அல்லது இறுதியிலோ வரவே வராது.அது போலவே மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் ஆரம்பத்தில் வராது.அவை சொல்லின் மத்தியில் தான் பெரும்பாலும் வரும். ஒரு சில மெய் எழுத்துக்களே சொல்லின் இறுதியாக வரும்.
இந்த மெய் எழுத்து “ழ்” சில உயிர் எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து இரெழுத்து சொற்களாக வரும்.

அந்த சொற்களை பார்ப்போம்.

 1. ஆழ் (மூழ்கு)
 2. ஊழ்(பழமை)
 3. ஊழ் (முதிர்ச்சி)
 4. ஊழ் (மலர்தல்)
 5. ஊழ் (சூரியன்)
ழ் வார்த்தைகள்
ழ் வார்த்தைகளின் பட்டியல்

The words

Tamil vowels come only at the beginning  They don’t come in the middle or at the end of the word. Likewise consonants mostly come in the middle of the word. Only certain consonants come at the end of the word. We will review one of these such consonants. The letter “ழ்” This letter joins with certain vowels to make two letter words.
They are

  1. ஆழ் (to Sink)
  2. ஊழ்(ancient)
  3. ஊழ் (mature)
  4. ஊழ் (blossom)
  5. ஊழ் (sun)