விளையாட்டாய்க் கற்கலாம். Play and learn

விளையாட்டாய்க் கற்கலாம்

குழந்தைகள் விளையாட்டு மூலம் இன்னும் ஆர்வமாக கற்பர். அதனால் இந்த பலகை விளையாட்டு மூலம் உயிர் எழுத்துகளை கற்றுக் கொள்ளலாம். அச்சுப் பிரதி எடுத்து விளையாட பயன் படுத்திக் கொள்ளலாம். உயிர் எழுத்துகளின் ஒலியை அடையாளம் கண்டு கொள்வதே இந்தப் விளளயாட்டின் நோக்கம்.

உயிர் எழுத்துகள் விளையாட்டு
உயிர் எழுத்துகள் விளையாட்டு

Tamil vowels Game

Play and learn

Children learn through play. Through this board game. they can practice listening and identifying the Tamil vowels. The board game can be printed for use