Posted on

சித்திர வார்த்தைகள் Sight words

பட வார்த்தைகள்

சிறு குழந்தைகள் ஒரு மொழியில் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது எழுத்துக் கூட்டி படிக்க ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் ஒரு சில சொற்களை படங்களாக மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்வது நல்லது. ஒரு சொல்லை மனதில் கண்ணால் படம் பிடித்து மூளைக்குள் நிறுத்தி விட்டால் அவர்கள் சிறு வாக்கியங்களை விரைவிலும் எளிதாகவும் வாசிக்கக் கூடும் . அதனால் அவர்களின் தன்னம்பிக்கை பெருகும். இந்த முறையை ஆங்கில மொழியில் கண்டு பிடித்தவர். Edward William Dolch. இவர் 1948 ஆம் ஆண்டு இதை  “Problems in Reading” என்ற தன் புத்தகத்தில் எழுதியுள்ளார். அப்படி அவர் எழுதிய ஆங்கில சொற்களை ஒட்டி எழுதப்பட்ட சிலதமிழ் சொற்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 1. அங்கே
 2. அது
 3. அப்பா
 4. அம்மா
 5. அவர்
 6. அவள்
 7. அவன்
 8. ஆண்
 9. இங்கே
 10. இது
 11. இவர்
 12. இவள்
 13. இவன்
 14. உள்ளே
 15. உன்
 16. எங்கே
 17. எடு
 18. எது
 19. எலி
 20. எவர்
 21. எவள்
 22. எவன்
 23. என்
 24. என்ன
 25. ஏன்
 26. கீழே
 27. குதி
 28. கை
 29. கொடு
 30. சிறியது
 31. தை
 32. நட
 33. நாய்
 34. நான்
 35. நீ
 36. படி
 37. பாடு
 38. புலி
 39. பூனை
 40. பெண்
 41. பெரியது
 42. போ
 43. மேலே
 44. யார்
 45. யானை
 46. வா
 47. விடு
 48. வீடு
 49. வெளியே
 50. வை

  பட வார்த்தைகள்
  பட வார்த்தைகள்

Sight words

Sight words are frequent words that the children keep them in their memory thus starting to read sentences faster. This concept was introduced by Edward William Dolch in 1948 through his book “Problems in Reading”. These Tamil words are created on the basis of his list.

 1. அங்கே(angay)- there
 2. அது (athu)=that
 3. அப்பா(appaa)-father
 4. அம்மா(ammaa) – mother
 5. அவர் (avar)- he with respect
 6. அவள்(avaLL)-she
 7. அவன்(avan)- he
 8. ஆண் (aaNn)-male
 9. இங்கே(ingay) -here
 10. இது(ithu)-this
 11. இவர் (ivar)-he who is closer
 12. இவள்(ivaL)-she who is closer
 13. இவன் (ivan)-he  who is closer
 14. உள்ளே(wuLLay)-inside
 15. உன் (un)-you
 16. எங்கே (engay) -where
 17. எடு(edu)-take
 18. எது (ethu) -which
 19. எலி(eli)-rat
 20. எவர் (evar)-who
 21. எவள் (evaLL)who female form
 22. எவன்(evan) who male form
 23. என்(yen)-mine
 24. என்ன(enna)-what
 25. ஏன் (ayen)-why
 26. கீழே (keezhay)- down
 27. குதி (kuthi) -jump
 28. கை (kai)-hand
 29. கொடு (kodu)-give
 30. சிறியது(ciRiyathu)=small
 31. தை(thai)-sew
 32. நட (nada)-walk
 33. நாய்(naai)-dog
 34. நான்(naan)- me
 35. நீ (nee)-you
 36. படி (paddi)-read
 37. பாடு (paadu)-sing
 38. புலி(puli)-tiger
 39. பூனை(puunai) -cat
 40. பெண்(peNn)-female
 41. பெரியது(perriyathu)-big
 42. போ (pohh)-go
 43. மேலே (maylay)-up
 44. யார்(yaar)-who
 45. யானை (yaanai)-elephant
 46. வா(vaa) come
 47. விடு(vidu) let go
 48. வீடு (veedu)-house
 49. வெளியே (veLLiyay) -outside
 50.  வை (vai)-put
Posted on

தமிழ் பயிற்சி புத்தகம் Tamil work book

தமிழ் பயிற்சி புத்தகம்

தமிழ் எழுத்துகளை எழுதிப் பார்க்கவும் அடிப்படை சொற்களைப் படித்துத் தெரிந்து கொள்ளவும் உதவும் தமிழ் தொடக்கப் பயிற்சி புத்தகம் இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. இதில் உச்சரிப்பிற்கு உதவியாக ஆங்கிலத்திலும் உச்சரிப்பு கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

தமிழ் பயிற்சி புத்தகத்தை தரமிறக்க

தமிழ் பயிற்சி புத்தகம்
தமிழ் பயிற்சி புத்தகம்

Tamil Workbook_Page_02 Tamil Workbook_Page_03 Tamil Workbook_Page_04 Tamil Workbook_Page_05 Tamil Workbook_Page_06 Tamil Workbook_Page_07 Tamil Workbook_Page_08 Tamil Workbook_Page_09 Tamil Workbook_Page_10

Tamil work book

This Tamil work book will help to practice writing tamil vowels nad consonants. It will also act as guide to read elementary Tamil words. The pronunciation are given in English also

to download the Tamil Workbook

Posted on

விளையாட்டாய்க் கற்கலாம். Play and learn

விளையாட்டாய்க் கற்கலாம்

குழந்தைகள் விளையாட்டு மூலம் இன்னும் ஆர்வமாக கற்பர். அதனால் இந்த பலகை விளையாட்டு மூலம் உயிர் எழுத்துகளை கற்றுக் கொள்ளலாம். அச்சுப் பிரதி எடுத்து விளையாட பயன் படுத்திக் கொள்ளலாம். உயிர் எழுத்துகளின் ஒலியை அடையாளம் கண்டு கொள்வதே இந்தப் விளளயாட்டின் நோக்கம்.

உயிர் எழுத்துகள் விளையாட்டு
உயிர் எழுத்துகள் விளையாட்டு

Tamil vowels Game

Play and learn

Children learn through play. Through this board game. they can practice listening and identifying the Tamil vowels. The board game can be printed for use

Posted on

உயிர் எழுத்து கையெழுத்துப் பயிற்சி Tamil Vowels – Hand writing

உயிர் எழுத்து கையெழுத்துப் பயிற்சி

Tamil Vowel Hand writing

தமிழை வாசிப்பது மட்டுமல்ல அதை எழுதியும் பழக வேண்டும்.
To retain Tamil one has to not only read but also learn to write Tamil letters.

 தமிழ் உயிர் கையெழுத்து
தமிழ் உயிர் எழுத்து 1-3

Tamilvowel.1pdf

தமிழ் உயிர் எழுத்து கையெழுத்த்ய்
தமிழ் உயிர் எழுத்து 4-6
தமி உயிர் எழுத்து 7-9
தமி உயிர் எழுத்து 7-9

Tamilvowel3-8pdf

தமிழ் உயிர் எழுத்து 9-12 கையெழுத்து
தமிழ் உயிர் எழுத்து 9-12

Tamil vowel9-12pdf

Posted on

அன்னை

அம்மா

அம்மாவினால் கற்போம்

தமிழில் அம்மா என்ற பொருளில் ஐந்து சொற்கள் இருக்கின்றன. அன்னையர் தினமான இன்று அந்த ஐந்து சொற்களையும் அதில் உள்ள எழுத்துக்களையும் தெரிந்து கொள்வோம்.
மறு பார்வையிடப் போகும் உயிர் எழுத்துக்கள் அ, ஆ ஐ
மறுபார்வையிடப் போகும் மெய் எழுத்துக்கள் த்,ம்,ய், ள்,ன்

என்று உருவாகும் மா.தா, னை ஆகிய உயிர் எழுத்துக்களையும் இங்கு மறுபார்வை செய்யலாம்.

அம்மா
அ,ஆ ஆகிய உயிர் எழுத்துக்கள் சொல்லின் முதலில் வருகின்றன. ஐ இங்கு “னை” உயிர்மெய் எழுத்தை உருவாக்க உதவுகிறது.

 1. ம்+ஆ= மா
 2. த்+ஆ=தா
 3. ன்+ஐ=னை

uyirmeiy

இந்த எழுத்துக்கள் கூடி உருவாக்கும் சொற்கள் ஐந்து. அவை
ammaWordList

 1. அம்மா
 2. அன்னை
 3. ஆத்தாள்
 4. தாய்
 5. மாதா

-----

amma

uyirmeiy

Let us learn through amma

There are five words in Tamil that means mother. Let us learn those words and review the letters on mother’s day.
Vowels for review are அ, ஆ ஐ
consonants for review are த்,ம்,ய், ள்,ன்

There will be review on Tamil uyirmeiy letters that are மா.தா, னை.
அம்மாEnglish

The vowels அ, ஆ come in the beginning of the words. The vowel ஐ is to create the letter னை
uyirmeiy

These letters make the following words

 1. அம்மா (amma)
 2. அன்னை (annai)
 3. ஆத்தாள் (aaththaaLL)
 4. தாய்(Thaai)
 5. மாதா(Maathaa)

ammaWordList

Posted on

ஒரு எழுத்து ஒரு வார்த்தைகள் One letter words

தமிழ் எழுத்துக்களை நன்றாகத் தெரிந்து கொண்டாலே நம்மால் சில வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ள முடியும். இவை ஓர் எழுத்துச் சொற்கள் என்று அழைக்கப்படும். இதில் பெயர் சொற்கள் , வினைச் சொற்கள் ஆகியவை அடங்கும்.அவை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.


If we know the Tamil Letters thoroughly we know some of the words. These letters are called one letter words. They can be nouns or verbs.

Posted on

ஒளகார உயிர்மெய்

உயிர் எழுத்துக்களின் பன்னிரெண்டாவது எழுத்து “ஓள” பதினெட்டு மெய் எழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் ஏழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஓள”வின் ஒலியைத் தழுவி வரும். இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இரு மாத்திரைகள் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடில்களாக மாறுகின்றன.

The twelfth vowel “ஓள” (ow) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஓள” (ow) and have a longer sound duration of two seconds.
ஒளகார உயிர்மெய்

எப்படி மாறுகின்றன?

How do they change?

ஒளகாரக் குறி

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தின் முன்னால் ஒற்றை கொம்பு என்று சொல்லப் படும் குறியீடு வரும். எழுத்துக்களைத் தொடர்ந்து ள வடிவமுள்ள ஒலியை நீட்டும் குறியீடு வரும்.. இந்தக் குறியீடு ள என்ற உயிர்மெய் எழுத்திலிருந்து வேறு பட்டது. இந்தக் குறிக்கு என்று தனியாக ஒலிவடிவம் ஏதும் இல்லை. ஒலி நீண்டு ஒலிக்க வேண்டும் என்பதையே இது குறிக்கிறது. இந்தஒளகார வடிவ மாற்ற விதி எல்லா மெய் எழுத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்.

The consonants will have the symbol called single horn preceding them. The symbol with the shape of ள will come after the consonants to indicate the elongated sound of the letter. This shape is different form the letter ள. This does not have a sound. It is nearly a shape that shows the letter has a longer sound duration.This rule applies to all the consonants.

”ஓள”(ow) is pronounced as ow like in the word “owl”

க்+ஓள= கெள ik+ow=kow as in cow
ங்+ஓள= ஙெள ing+ow=ngow
ச்+ஓள= செள ich+ow=chow chow as in chow
ஞ்+ஓள= ஞெள inj+ow=njow
ட்+ஓள= டெள it+ow=tow tow as in town
ண்+ஓள= ணெள iNn+ow=Nnow Nnow as is now
த்+ஓள= தெள ith+ow=thigh
ந்+ஓள= நெள inth+ow=Now Now as in now
ப்+ஓள= பெள ip+ow= pow pow as in pow
ம்+ஓள= மெள im+ow=mow mow as in mow
ய்+ஓள= யெள iy+ow=yow
ர்+ஓள= ரெள ir+ow=row row
ல்+ஓள= லெள il+ow=low low as in loud
வ்+ஓள= வெள iv+ow=vow vow as in vow
ழ்+ஓள= ழெள izhl+ow=
ள்+ஓள= ளெள ILl+ow=Illow
ற்+ஓள= றெள irr+ow= irrow
ன்+ஓள= னெள in+ow =now now as in now