Posted on

உயிர் எழுத்துக்களில் குறிலும் நெடிலும் Short and Long Vowels

தமிழ் இலக்கணத்தின் மற்றுமொரு முக்கியமான பகுதி தமிழின் ஓசை வடிவமாகும். தமிழ் எழுத்துக்கள் ஒவ்வொன்றும் தனக்குரிய ஒலி வடிவைப் பெற்றுள்ளன. அதனால் எழுத்துக்கள் ஒலிப்பதற்கான நேர அளவீடை நாம் புரிந்து கொல்ளுதல் அவசியம். இந்த நேர அளவீடு தமிழ் இலக்கணத்தில் மாத்திரை எனப்படும் நாம் கை நொடிக்கும் நேரம் அல்லது இயல்பாக கண் சிமிட்டும் நேரம் ஒரு மாத்திரை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஒலிப்பதற்கு ஒரு மாத்திரை அல்லது ஒருவினாடி எடுத்துக் கொள்ளும் எழுத்துக்கள் குறில் என்று அழைக்கப்படும். ஒரு எழுத்து ஒலிக்க இரண்டு வினாடிகள் எடுத்துக் கொண்டால் அவை நெடில் என்று அழைக்கப்படும். சில எழுத்துக்கள் ஒலிப்பதற்கு அரை வினாடியே எடுத்துக் கொள்ளும் அவை ஒற்று என்று அழைக்கப்படும், உயிரெழுத்துக்களில் அ, இ , உ, எ,ஒ என்ற எழுத்துக்கள் ஒலிப்பதற்கு ஒரு மாத்திரை அளவே எடுத்துக் கொள்வதால் அவை குறில் எழுத்துக்களாகும். ஆ, இ,ஊ,ஏ,ஐ,ஓ,ஒள என்ற எழுத்துக்கள் நெடில் என்று அழைக்கப்படும்.

 a picture short_long Tamil Vowels
A poster for short_long Tamil Vowels

Another important thing to understand in the Tamil grammar is the duration of the letters. Tamil being a phonetic language every sound has letter form representation. The English word syllable is the right way to explain how each letter of the Tamil language has its own sound. By learning the phonetic value of the letters one can easily start to read the language. The pronunciation of these letters depends upon how long it takes to make the particular sound. The unit of measure is called a Mathirai. A mathirai is the time it takes to snap your fingers or blink your eyes naturally. It is usually a second.

So when we take a second to sound a letterout, that letter is called kurrill. When we take two seconds to sound out a letter it is called neddill. Then there are some letters that needs only half a second to pronounce. These letters are called ottuRRu. In vowels, the letters அ, இ, உ, எ, ஒ are kurril. These five tamil letters are short vowels. These need only one second to pronounce. In vowels the letters ஆ, ஈ, ஊ, ஏ,ஐ, ஓ, ஒள are called neddill. These need two seconds to pronounce. These seven tamil letters arelong vowels.

Posted on

உயிரெழுத்தைக் கண்டு பிடியுங்கள்/ Find the Vowels

கீழே உள்ளப் படங்களில் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒளிந்து உள்ளன. எழுத்துக்களை வண்ணம் தீட்டினால் ஒளிந்து இருக்கும் எழுத்தைக் கண்டு பிடிக்கலாம்  நாம் வாயால்  எழுத்துக்களைச உச்சரித்துக் கொண்டே  வர்ணம் தீட்டினால் எழுத்தின் வடிவமும் ஒலியும் மனதில் பதியும்.

The Tamil vowels are hiding in the pictures below. Color all the small letters i to find the letter that is hidden If we pronounce the letter as we color we can remember both the shape and sound of the letter.

Posted on

What next?

திராவிட மொழியான தமிழ், இந்தியாவிலுள்ள தமிழ்நாடு மாகாணத்தில் அதிகமாகப் பேசப்படுகிறது. உலகிலேயே இது மிகத் தொன்மையான மொழியாகும்.20004 ஆம் ஆண்டு இம்மொழி ஒரு செம்மொழி என்று ஏற்றுக் கோள்ளப் பட்டது. தமிழ்நாடு இலங்கை மற்றும் சிங்கபூர் ஆகிய இடங்களில் அதிகார மொழியாக இருக்கிறது. உலகில் எழுபத்து ஏழு மில்லியன் மக்கள் தமிழ் பேசுகிறார்கள். நாம் இப்படி நம் தமிழின் பழம் பெருமையைப் பேசுவதோடு,இந்தச் செய்திப் பரிமாற்ற காலத்தில் புதிய அறிவியல் படைப்புகளையும் பல்வேறு இலக்கியங்களையும் படைக்க வேண்டும். நமக்குத் தெரிந்தச் செய்திகளையும் தமிழ் அறிவையும் பகிர்ந்து கொள்ள முன் வர வேண்டும். இந்தக் கணினிக் காலத்தின் சவாலைத் தைரியமாகச் எதிர் கொள்ளும் துணிவோடு இந்தக் கணினியுகக் கலாச்சாரத்தையே மாற்றி அமைக்கும் வல்லமை நம் மொழிக்கு உண்டு. அதனால் நம் குழதைகளுக்குத் தமிழைக் கற்பிப்பதிலும் கற்க ஊக்குவிப்பதிலும் நம் பங்கச் செய்வோம்.

Tamil books through out history
Tamil books

Tamil is a Dravidian language spoken mainly in Tamilnadu, India. It is one of the oldest languages in the world. It was announced as a classical language of India in 2004. It is the official language in Tamil Nadu, Sri lanka, and Singapore. More than seventy seven million people around the world speak Tamil. That being said we need to work on not only preserving the language; we need to create new literatures and scientific work in the new informative age. We need to practice sharing our information and knowledge in Tamil. Our language is bold enough to take the challenge of digital age. Not only that, tt has the capacity to transform the culture of the digital age too. So Let us do our share and educate and inspire our kids to learn and practice our mother tongue.

Posted on

Connect the dots

உயிர் எழுத்துக்களின் வரிசையை நாம் நன்றாக நினைவு வைத்துக் கொள்ள  நாம்  பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். கீழே உள்ள படத்தில் புள்ளிகளை இணைப்து ஒரு விளையட்டாக  உயிர் எழுத்துக்களின் வரிசையை நம் மனதில் பதிய வைக்கும்.

vowels-connect-the-dots picture
Connect the dots to draw a flower

To learn the order of the vowels  we need to practice.  The above connect the dot picture should help us memorize the order of the vowels by playing

Posted on

Short and Long Vowels

ஒலியளவு

தமிழில் ஒலி அளவு மாத்திரை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

நாம் கண் இமைக்கும் நேரமோ கை நொடிக்கும் நேரமோ மாத்திரை என்று அழைக்கப் படுகிறது.அதாவது ஒரு வினாடி நேரத்தை மாத்திரை என்று அழைக்கின்றனர்.

ஒவ்வோரு தமிழ் எழுத்தும் அது ஒலிக்கும் கால அளவைக் கொ்ண்டு மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள்  தங்கள் ஒலியை அடிப்படையாகக் கொண்டு குறில் நெடில் என்றுப் பிரிக்கப்படுகிறது. ஒரு மாத்திரை அல்லது ஒரு வினாடி அளவே ஒலிக்கும் எழுத்துக்கள் குறில் என்று அழைக்கப்படும். அ,இ,உ,எ,ஒ  என்ற எழுத்துக்கள்  ஒலிக்க ஒரு வினாடி நேரமே ஆகும் அதனால் அவை குறில் எழுத்துக்கள் ஆகும்படத்தில் இவை பச்சை நிறத்தில் குறிக்கப் பட்டுள்ளன..

இரண்டு மாத்திரைகள் அல்லது இரண்டு வினாடிகள் நேரம் ஒலிக்கும் எழுத்துக்கள் நெடில் ஆகும்.ஆ,ஈ,ஊ, ஐ,ஓ,ஓள ஆகியவை  ஒலிக்க இரண்டு வினாடிகள் தேவை அதனால் அவை நெடில் எழுத்துக்கள் ஆகும். படத்தில் இவை நீல நிறத்தில் குறிக்கப் பட்டுள்ளன.

ஆய்த எழுத்தை நாம் உயிரெழுத்துக்களோடு சேர்ந்தே படிக்கிறோம். கற்றுக் கொள்கிறோம்.

Vowels Chart with long and short sounds
Short and long sounds

In Tamil language the duration of the sound in a letter helps us categorize the letters. The word”mathirai” refers to the measurement of a sound. This word refers to the time it takes to blink the eye  or snap a finger,which usually takes one second.

 The twelve vowels can be divided based on the duration of their sound too, The short sound vowels are called kurril. The duration of the syllable is one second.அ, இ, உ, எ, ஒ are kurril. The long sounding letters are called nedil. The duration of the syllable is two seconds.ஆ, ஈ, ஊ, ஏ,ஐ, ஓ, ஒள are neddill because the duration of their sound is two seconds.

The letter Aydham  always accompanies  the tamil vowels we learn the vowel letters.

Posted on

உயிர் எழுத்துக்கள் இன எழுத்துக்கள்/Vowels are pairs

இன எழுத்துக்கள்

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து வரும் உயிர் எழுத்துக்கள் பிறக்கும் இடம் ஒலியமைப்பு, ஒலியளவு பொருள் இவற்றைக் கொண்டு இன எழுத்துக்களாகவும் கருதப்படும். பொருளால், ஒலியால், இடத்தால் ஒத்திருப்பதால் இவை ஒரே இனமாகக் கருதப்படும்..
உயிர் எழுத்துக்களை இனமாக அடையாளம் கண்டு கொள்வதால் அவற்றை வரிசைப் படுத்தி எழுத வசதியாகிறது.

 • அ,ஆ
 • இ,ஈ
 • உ,ஊ
 • எ,ஏ
 • ஒ,ஓ

ஆகியவை, பிறக்கும் இடம் ஒலியமைப்பு, ஒலியளவு பொருள் என்று அனைத்திலும் ஒத்துப் போவதால் ஒரே இனமாகக் கொள்ளப்படுகின்றன.

 • ஐ இ

ஒலியாலும், இடத்தாலும் இவை ஒரே இனமாகக் கருதப்படும்.

 • ஐ,இ, ஒள, உ

ஒலியாலும், இடத்தாலும் இவை ஒரே இனமாகக் கருதப்படும்.

 • ஒள,உ

என்ற உயிர் எழுத்துக்கள் தங்களின் ஒலியால் மொழிக்கே ஒரு அடிக்கல்லாக அமைகின்றன.

The vowels are paired with each other. the vowels are pairs because they look and sound the same, they can also mean similar thing.They then take the beginning of the word. These vowels are also paired based on their sound and their place in the word. In conclusion the vowels takes the main stage in the Tamil language. They act as a foundation for the language with their sound

 • அ(ah), ஆ(aa)
 • இ(ea),ஈ(ee)
 • உ(wu),ஊ(ooh)
 • எ(eh) , ஏ(ay)
 • ஒ(oh) ,ஓ(ooh)

They are pairs because of their similar look, similar sound, similar meaning, the duration of the sound.

 • ஐ(ie) , இ(ea)

They are considered pairs because of their sound and their place in the word.

 • ஓள(ow) and உ(ooh)

They are considered pairs because of their sound and their place in the word.