தன்மை

தன்மை:

தமிழில் ஒருவர் தன்னைப் பற்றி குறிக்கும் போது அது தன்மை இடத்தைக் குறிக்கிறது.  தன்மை பெயர்களுக்கு பால் கிடையாது. திணையும் கிடையாது.

“thanmai” in Tamil grammar refers to the first person in English Language. This  pronouns  does not have gender classifications. The first person does not have upper and lower class.

நான்- I

நான்

தமிழ் இலக்கணத்தில் ஒருமையைக் குறிக்கும் தன்மைப் பெயர்,அதாவது ஒருவர் தன்னைப் பற்றி பேசும் போது”நான்” என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.