விளையாடி கற்போம்- தமிழ் மெய் எழுத்துகள்

விளையாடி கற்போம்- தமிழ் மெய் எழுத்துகள்

தமிழ் மெய் எழுத்துகள் பதினெட்டும் ஒரு சொல்லுக்கு முதலில் வராது அதனால் அவற்றை பழக ஒரு விளையாட்டை விளையாடலாம். சொற்களில் வரும் உச்சரிப்பிற்கு ஏற்ப மெய் எழுத்துகளை கண்டு பிடித்து சேர்க்கலாம். கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ள படத்திலிருந்து தேனீக்களை வெட்டி சரியான இடத்தில் ஒட்டவும். சொற்களின் உச்சரிப்பின் ஒலியே விளையாட்டிற்கு உதவ வேண்டும். இந்த விளையாட்டின் மூலம் மெய் எழுத்துகளை மறுபடியும் தெரிந்து கொள்வதோடு அவற்றின் வரிசையையும் மனதில் பதிய வைக்கலாம்.

தமிழ் மெய் எழுத்துகள் விளையாட்டு
தமிழ் மெய் எழுத்துகள் விளையாட்டு Tamil consonants

Play and learn Tamil consonants

Tamil consonants are eighteen. They do not come in the beginning of the words , so to practice them a game is introduced. In this game one need to match the bees according to the sound of the consonant in the word, IT is a great practice for pronouncing the words. This game is a review of Tamil consonants and their pronunciation as well as their order.

மெய் எழுத்து சொற்கள்
 1. காக்கை
 2. ங்கு
 3. பூச்சி
 4. ஞ்சு
 5. ட்டு
 6. ண்டு
 7. த்தை
 8. ந்தை
 9. பாம்பு
 10. ப்பு
 11. நாய்
 12. மலர்
 13. ல்லி
 14. வெளவ்வால்
 15. குமிழ்
 16. தேள் 
 17. சிற்பம்
 18. ன்றி
Tamil consonant words
 1. காக்கை(kaakkie)-crow
 2. ங்கு(sangu)-shell
 3. பூச்சி(poochchi)-Insect
 4. ஞ்சு(panju)=cotton
 5. ட்டு(thattu)-Plate
 6. ண்டு(vaNNdu(beetle)
 7. த்தை(naththai)-slug
 8. ந்தை(aanthai)owl
 9. பாம்பு(paambu) snake
 10. ப்பு(wuppu)-salt
 11. நாய் (naaiy) dog
 12. மலர் (malar) flower
 13. ல்லி(balli)-lizard
 14. வெளவ்வால்(vowvvall)bat
 15. குமிழ்(kumizhl)-bubble
 16. தேள் (theyLL) Scorpion)
 17. சிற்பம்(siRRpam)-statue
 18. ன்றி(pandri)pig