ல்,ள்,ழ் எழுத்துக்கள்

ல்,ள்,ழ் எழுத்துக்கள்

ல்,ள்,ழ் ஆகிய மூன்று மெய்யெழுத்துகளும் ஒலியில் ஒன்று இருப்பது போலத் தோன்றினாலும் அவை மூன்றும் வேவ்வேறு விதமாக ஒலிக்கும். “ல்” மெல்லிய ஒலியைக் கொண்டது.”ள்” எழுத்தின் ஒலி கடின உச்சரிப்பு உடையது. “ழ்” இந்த இரண்டிலிருந்தும் மாறுபட்டு ஒலிக்கும்.

ல்,ழ்,ள் -வேறுபட்ட எழுத்துகள்
ல்,ழ்,ள் -வேறுபட்ட எழுத்துகள்

ல்,ள்,ழ்  எழுத்துக்கள்

The Three consonants ல்,ள்,ழ் may sound similar but they are very different from each other. “ல்”(il) will have a soft sound. “ள்”(iLL) will have a harder sound. “ழ்” will have a different sound altogether.

ஒற்றுமையும் வேற்றூமையும்

இநத மூன்று எழுத்துக்களுக்கும் இடையினத்தைச் சேர்ந்தவைல்,ழ்,ள் மூன்றும் சொல்லுக்கு நடுவிலும் இறுதியிலும் மட்டுமே வரும். அவை சொல்லின் முதலில் வராது.. இவற்றைத் தவறாகப் பயன் படுத்தினால் சொல்லின் பொருள் மாறும்.

Similarities and differences

These three consonants belong to medial consonants(idiyinam). The three ல்,ழ்,ள் consonants will only come at the ending of a word. They will not begin the word.If they are used wrongly the meaning of the word will change.