மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் “அ,ஆ இ. ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ”

The vowels for review are “அ,ஆ இ. ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ”

a

wu

woo

ow

eh

ee

ea

ay

aa

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் “ன்”

The consonant letter for review “ன்”

innSmall

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் முதலிலேயே வரும்.. அவை ஒரு சொல்லின் நடுவிலோ அல்லது இறுதியிலோ வரவே வராது.அது போலவே மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் ஆரம்பத்தில் வராது.அவை சொல்லின் மத்தியில் தான் பெரும்பாலும் வரும். ஒரு சில மெய் எழுத்துக்களே சொல்லின் இறுதியாக வரும்.
இந்த மெய் எழுத்து “ன்” சில உயிர் எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து இரெழுத்து சொற்களாக வரும்.

அந்தச் சொற்களைப் பார்ப்போம்.

 • அன்(closeness or iron clamp)
 • ஆன்(to control)
 • இன் agreeable
 • ஈன் to give birth or to yield
 • உன் your
 • ஊன் flesh or muscle
 • என் my
 • ஏன் why

Tamil vowels come only at the beginning. They don’t come in the middle or at the end of the word. Likewise consonants mostly come in the middle of the word. Only certain consonants come at the end of the word. We will review one of these such consonants. The letter “ன்” This letter joins with certain vowels to make two letter words. They are

 • அன்(closeness or iron clamp)
 • ஆன்(to control)
 • இன் agreeable
 • ஈன் to give birth or to yield
 • உன் your
 • ஊன் flesh or muscle
 • என் my
 • ஏன் why

ன் வார்த்தைகள்

அன்
ஆன்
இன்
ஈன் ஆகியச் சொற்கள் செய்யுளில் மட்டுமே உபயோகப்படுத்தப் படுகிறது.

அன்
ஆன்
இன்
ஈன் are only used in classical poems called cheyyuLL

Leave a Reply